Obchodní podmínky

 

 

Milé zákaznice, milý zákazníku,

Velice mě těší, že vás kroky zavedly až sem. Produkty a služby vytvářím s láskou a těší mě, že se chystáte jeden z nich zakoupit. Obchod je pro mě spolu-práce. Dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Užitek, který získáváte s mým zbožím je pro mě velmi důležitý a přeji si, aby pro Vás znamenal pocit jistoty a vědomí, že v pípadě potřeby budete vědět co dělat a jak se zachovat. Mým cílem je zjednodušit Vám život.
 
Přečtěte si, prosím, pozorně další řádky. Celý projekt se narodil ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání a já je dodržuji. A i když vím, že nikdo nečte moc rád pravidla, tyto obchodní podmínky chrání Vás i mě pro situace, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Doufám ale, že se tak nikdy nestane a bude nám tu společně dobře a oboustraně prospěšně.

Knězková Michala, MUDr.
 
Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT  OBJEDNÁVKU potvrzujete, že vám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s následujícími obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte. Děkuji

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

pro prodej informačních produktů a služeb s použitím internetu

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst.2 OZ
 
Před tím, než se rozhodnete zakoupit si námi nabízený produkt/službu, je mouzákonnou povinností informovat Vás o pravidlech mého obchodování s vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
 
KDO JSEM A KDE mě můžete KONTAKTOVAT
Prodávajícím je První pomoc dětem s.r.o., se sídlem v Praze, Šrobárova 524/19, Praha 3, 13000, IČO: 10680926, DIČ: CZ1068092.
 
Kontaktovat mě můžete:
• Pro on-line komunikaci na email adrese: eshop@mklife.cz
• Pro vyřizování reklamace na email adrese: reklamace@comamdelat.com
Upřednostňuji on-line komunikaci, ale v případě potřeby mě můžete kontaktovat i na adrese: Šrobárova 524/19, Praha 3, 13000 nebo telefonním čísle +420 776 758 587
 
JAK OBCHODUJI
• Jsme společností, která mimo jiné nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty a služby (online vzdělávací programy, webináře, semináře, knihy, hračky, CD, DVD, zboží) v oblasti zdraví, první pomoci zaměřené na děti, her a hraček v oblasti osobního rozvoje. Blíže se o mých produktech dozvíte v části NAŠE PRODUKTY A SLUŽBY.
 
• Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.• Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.
• Smlouvu s Vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu/služby (např.www.comamdelat.com,www.mklife.cz, e-shop.comamdelat.com atd.). Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.
• Prodejní formulář obsahuje vždy informace o Vás či Vašem dítěti, objednávaném produktu či službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
• Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás, případně dítěti v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.
• Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chtěla bych, abyste se při návštěvě těchto internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech beru na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - blíže čl.10 OP. Neustále vylepšuji technická a organizační bezpečnostní opatření tak, abychom chránili u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.
 
MÉ PRODUKTY A SLUŽBY
Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní, např. v členské sekci. Ráda bychom Vás upozornila, že mé produkty (online vzdělávací programy, webináře, knihy, hry, CD, DVD, zboží)  podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
 
Všechny mé produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti v oblasti zdraví, první pomoci zaměřené na děti, her a hraček a v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení, já ani lektoři nejsme jakkoliv odpovědni za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, správnosti provedení, možností, znalostí, schopností, obětavosti, aktuálního stavu dítěte, stresového faktoru apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Blíže čl.9 OP.
 
CENA, ZPŮSOB PLATBY A DODÁNÍ
Cena produktu nebo služby včetně všech daní a poplatků je vždy uvedena na webovém rozhraní u konkrétního produktu či služby včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Způsob platby je uveden v čl.3 OP, náklady spojené s dodáním jsou uvedeny v čl.4 OP.
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
Podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění zákonného práva na odstoupení od smlouvy jsou upraveny v čl.6 OP.
Údaje o právech vznikající z vadného plnění a podmínky pro uplatňování, včetně informací o nákladech spotřebitele spojených s navrácením zboží v souvislosti s odstoupením od smlouvy  naleznete  v čl.6 a čl.7 OP.


 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej informačních produktů a služeb s použitím internetu
 
Obsah
• Obecná ustanovení
• Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
• Cena, způsob úhrady
• Dodací podmínky
• Zabezpečení, ochrana autorských práv
• Odstoupení od smlouvy
• Práva z vadného plnění, reklamace
• Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
• Ochrana osobních údajů
• Zvláštní ustanovení - pravidla pro vybrané produkty
• Splátkový prodej
• Živé akce-semináře
• Podmínky opakovaných plateb
• Závěrečná ustanovení
 
1.OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní První pomoc dětem s.r.o., se sídlem v Praze, Šrobárova 524/19, Praha 3, 13000, IČ: 10680926, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího.
 
1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).
 
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 
1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí
objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 
1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách:
www.chcivedet.com


2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.
 
2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi či jeho dětech, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.
 
2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 
2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 
2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 
2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.
 
2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 
2.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případěpoužití neaktualizovaného softwaru - internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.


 
3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 
3.2. U vybraných produktů prodávajícího (CD, DVD, hry, hračky, knihy) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.
 
3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
ZPŮSOB ÚHRADY
3.4.Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.
 
3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 
Využít můžete těchto možností plateb:
• online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
• rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
• bankovním převodem na základě faktury
 
3.6. Platba je jednorázová. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů umožnit zákazníkovovi splátkový prodej. Podmínky splátkového prodeje jsou uvedeny v čl.11 OP.
 
3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.
 
3.8. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
3.9. V případě prodlení s úhradou jakékoliv částky (kupní ceny), kterou je zákazník povinen zaplatit, se zákazník zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny produktu/zboží/služby.


4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 
4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.
 
4.3. V případě CD, DVD, knih, her, hraček, dárkových předmětů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy prostřednictvím Zásilkovny dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.


 
5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujího zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 
5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, knihy, hry, hračky, CD, DVD) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5.3. Veškeré výukové materiály jsou určeny pro osoby jedné konkrétní rodiny (partneři a prarodiče). Kurzy ani jiné výkonné on-line materiály nejsou určeny pro organizace, mateřské a základní školy, ani jiné skupiny. Pokud má zájem společnost či skupina proškolit více svých zaměstnanců / členů, je nezbytné pořízení materiálů samostatně pro každého zvlášť. Je zakázáno v rámci organizace procházet materiály na jedny přístupové údaje.
 


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 
6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:
• Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
• Odešlete žádost prosím emailem na reklamace@comamdelat.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
• CD, DVD, hry, hračky, knihy či dárkové předměty doručte zpět na vlastní náklad na adresu Knězek Tomáš, Šrobárova 524/19, Praha 3, 13000 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
• CD, DVD, hry, hračky, knihy či dárkové předměty, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
• Upozorňujeme, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jejich původní obal. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb.
• Peníze za produkt/zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen zákazníku vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu.
• V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
 
6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:
• prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
• porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka - v tomto případě nebude zákazníkova vrácena kupní cena, ani její část.


 
7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 
7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.
 
7.3.Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.
 
7.4. Pro reklamaci mě prosím kontaktujte emailem na adrese reklamace@comamdelat.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.
 
7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 
7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
 
7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.


 
8. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

8.1.Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti v oblasti zdraví, první pomoci zaměřené na děti, her a hraček a v oblasti osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovám já i  lektoři on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Já ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, zdravotním stavu postiženého, stresového faktoru apod.
 
8.2.V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  bych Vás ráda upozornila na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 
8.3. Ráda bychom Vás upozornila, že informace obsažené v mých produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.


 
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete společnosti První pomoc dětem s.r.o.. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.


 
10. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty

A) PODMÍNKY SPLÁTKOVÉHO PRODEJE
• Prodej na splátky je umožněn pro nákup online vzdělávacích produktů označených  prodejcem.
• Splátkový kalendář - počet splátek a jejich výše, je uveden na webových stránkách  produktu.
• Možnost hrazení kupní ceny ve splátkách si zákazník volí při vyplňování prodejního formuláře.
• V případě zvolení hrazení kupní ceny ve splátkách a použití platební karty zákazník souhlasí s provedením opakovaných plateb jednotlivých splátek z jeho platební karty až do úplného splacení zakoupeného produktu nebo služby.
• V případě hrazení kupní ceny ve splátkách jsou přístupové údaje, příp.odkaz na URL adresu zákazníka, poskytnuty na jím uvedenou emailovou adresu po uhrazení a připsání první splátky na účet prodávajícího.
• Přístup k online vzdělávacímu produktu před úplným zaplacením kupní ceny má  kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. že hradí dílčí  splátky řádně a včas.
• Prodávající má právo pozastavit přístup zákazníka do online vzdělávacího programu/produktu, který je v prodlení s hrazením jakékoliv faktury s dílčí splátkou více jak 1 den po splatnosti faktury.
• Přístup zákazníka prodávající obnoví po uhrazení faktury/faktur po splatnosti.
• U splátkového prodeje může zákazník garanci vrácení peněz uplatnit nejpozději do 30 dnů od zaslání přístupových údajů po uhrazení 1. splátky.
• Prodlení zákazníka s úhradou dílčí splátky více jak 10 dní po době splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy a prodávající má právo z uvedeného důvodu od smlouvy odstoupit.
• Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen zajistit zákazníkovi nárokové živé konzultace, webináře apod., pokud tyto byly součástí online vzdělávacího programu/produktu a proběhnou v době, kdy byl zákazníkovi zamezen přístup do programu pro neplnění jeho uhrazovacích povinností dle OP.
 
B) ŽIVÉ AKCE – SEMINÁŘE
• Účastník se na seminář přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 2 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové  domluvě.
• Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za seminář.
• Zařazení účastníků na seminář bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
• Cena semináře včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího.V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
• Cena semináře je určena v závislosti na délce konání semináře, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.
• Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však ke dni konání semináře, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.
• Prodávající si vyhrazuje umožnit po předchozí konzultaci uhradit účastníku cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.
• Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
• Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
• Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře.
• Rádi bychom Vás upozornili, že účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
• V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.
• Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
• Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 15 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení seminářů je uveden orientačně.
• Storno podmínky
• Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu mudr.knezkova@email.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
• Pokud se odhlásíte více jak 14 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na jinou osobu. Údaje nového majitele přihlášky hlaste na email mudr.knezkova@email.cz.
• Pokud se odhlásíte méně než 14 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny semináře. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na již uhrazenou cenu převést na jinou osobu. Údaje nového majitele přihlášky hlaste na email mudr.knezkova@email.cz. Nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat. V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 4 dny přede dnem konání semináře je prodávající oprávněn odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek apod.).
• Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
• Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 2 dny přede dnem konání semináře, vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek.
• Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám nejde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
• Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

C) DÁRKY K NÁKUPU
• V případě zakoupení dvou kurzu v jednom nákupu, získává klient bonusem 8 videolekcí navíc. Tato akce se vždy vztahuje na nákup, kde alespoň jeden z kurzů je kupovaný v plné ceně, tedy není se slevovým kódem nebo v již inzerované akci.
 
D) PODMÍNKY OPAKOVANÝCH PLATEB
• V případě zakoupení klubových webinářů (prodávané na stráncewww.comamdelat.com) na 12 měsíčních plateb, zákazník zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby.
• Tarify a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny na webové stránce produktu a v prodejním formuláři. Jde vždy o fixní částku, která je uvedena u produktu a bude strhávána 12krát. Datum prvního stržení je vždy při objednávce a další platby vždy za měsíc. Na opakovanou platbu bude vždy zákazník upozorněn emailem 7 dní před stržením platby z karty.
• Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou zákazníkovi zasílány emailem. Pokud chce zákazník udělat změnu v nastavení opakovaných plateb, tak se obrátí na prodávajícího emailem na mudr.knezkova@email.cz
• Údaje platební kartě zákazníka jsou uloženy u platební brány GoPay a GoPay s nimi nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).
 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

• Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího specifikovaných v bodě 1.5.
• Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese reklamace@comamdelat.com. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
• Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
• Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
• Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
• Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována korporací v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 6. května 2021.
 
Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.